Rechten en verplichtingen

Bij de toekenning van de kwaliteitsverklaring sluit TÜV Nederland een certificatieovereenkomst met het betrokken bedrijf. De belangrijkste rechten en verplichtingen van certificaathouders genoemd in deze overeenkomst zijn:
  1. De certificaathouder mag gedurende de looptijd van het certificaat in al zijn uitingen gebruik maken van het CERTEX-logo en van de woorden: ‘Gecertificeerde textielverzorging’.
  2. TÜV Nederland zal minstens ééns per jaar een overzicht openbaar maken van de bedrijven, die op dat moment beschikken over een geldig certificaat.
  3. Het gecertificeerde bedrijf dient zich te onthouden van onjuiste mededelingen met betrekking tot het verleende certificaat
  4. Het gecertificeerde bedrijf dient gedurende de looptijd van het certificaat blijvend te voldoen aan de gestelde eisen. De eisen hebben betrekking op alle door het bedrijf verleende vormen van dienstverlening.
  5. Het betrokken bedrijf dient belangrijke wijzigingen in zijn organisatie schriftelijk te melden aan TÜV Nederland.
  6. TÜV Nederland oefent toezicht uit op certificaathouders, onder meer door gedurende de looptijd van het certificaat contact op te nemen omtrent de prestaties van de certificaathouder met twee of meer cliënten van het betrokken bedrijf.
  7. TÜV Nederland is gerechtigd bij het betrokken bedrijf een tussentijdse controle uit te oefenen. Het betrokken bedrijf is verplicht aan deze controle mede te werken.